Договір оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


Фізична особа-підприємець Кобильник Володимир Васильович, яка зареєстрований/на в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку, та діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ 2963111274 (надалі - Виконавець), з однієї сторони, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах.


Відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://papirusy.coma є публічною офертою, її умови однакові для всіх Клієнтів, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним Акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті, та не потребує акту виконаних робіт (наданих послуг).1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. "Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті Виконавця https://papirusy.coma/

1.2. "Клієнт" - фізична особа, що акцептувала публічну оферту - уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі.

1.3. "Акцепт" - надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.4. "Оферта " – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

1.5. "Послуга" - послуга або декілька послуг друку сувенырної та іншої друкованої ппродукції, які надаються Виконавцем та зазначені у відповідному розділі веб-сайту Виконавця https://papirusy.com/.

1.6."Правила поведінки" – частина цього договору, що є обов’язковою для Клієнта при користуванні послугами та підтверджена Клієнтом згода на їх надання.

1.7. "Тариф" – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання визначених даним Договором послуг Клієнту, та який зазначений на Веб-сайті Виконавця https://papirusy.com/.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Ця публічна оферта (Договір) визначає особливості надання послуг з надання поліграфічних послуг.

Відповідно до умов цього Договору Клієнт здійснює замовлення та оплату послуг Виконавця, а Виконавець зобов’язується надавати Клієнту поліграфічних послуг сувенірної та іншої продукції, зазначених на веб-сайті Виконавця https://papirusy.com/на умовах, передбачених даним Договором.

2.2. Порядок надання поліграфічних послуг сувенірної та іншої продукції  Виконавцем визначений на веб-сайті Виконавця - https://papirusy.com/.

2.3. Виконавець, Клієнт мають право на власний розсуд обирати один із способів надання поліграфічних послуг сувенірної та іншої продукції .


3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1.Надавати Клієнту послуги належної якості згідно даного Договору.

3.1.2. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання послуг.

3.1.3. Використовувати технічно справні засоби, які необхідні для відповідного надання послуг.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Виконавця на умовах даного Договору;

3.2.2. Дотримуватися встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон та інших умов надання послуг визначених даним Договором.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Не надавати Клієнту послуги в разі якщо Клієнт не оплатив послуги Виконавця.

3.3.2. Відмовитися від виконання цього Договору повністю або частково у разі невиконання Клієнтом своїх обов’язків.

3.3.3. Повністю або частково перервати надання послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю і здоров’ю Клієнта.

3.3.4. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуг за цим Договором. Про внесені зміни Виконавець повідомляє Клієнта за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуг та/або на веб-сайті Виконавця.

3.3.5.Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію та навики необхідні для надання конкретних видів послуг, визначених даним Договором.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Користуватися послугами Виконавця в якості та кількості, оплаченій згідно даного Договору.

3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про графік роботи Виконавця і послуги, що надаються.


4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Вартість послуг згідно з цим Договором розміщується на офіційному сайті Виконавця https://papirusy.com/.

4.2. Оплата Клієнтом послуг за цим договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до тарифів Виконавця на послуги в безготівковій формі через платіжну систему оплати-LiqPay.

4.3. Сторони погодили, що оплата повертається Клієнту у разі, якщо останній відмовиться від надання йому оплачених ним послуг впродовж пів години з моменту оплати і не пізніше. В усіх інших випадках, у разі відмови Клієнта від надання йому оплачених ним послуг оплата останньому не повертається.

4.4. У разі, якщо Клієнт не з’явився для отримання ним, оплачених ним послуг Виконавця з власних причин, то сума коштів, сплачених Клієнтом в порядку попередньої оплати відповідно до тарифів Виконавця за замовлені послуги, не повертається.

4.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.

4.6. Оплачені послуги не можуть бути передані та використані третіми особами.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно зданим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання своїх обов’язків за даним Договором в разі несвоєчасної оплати Замовником послуг.


6.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами в процесі виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.


7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони погодились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які не залежать від волі сторін), а саме: військові дії, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха і т.п.,строк виконання зобов’язань за даним Договором переноситься на період, протягом якого будуть діяти такі обставини і жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору. Доказом дії форс-мажорних обставин є довідка, видана ТПП України.

7.2.Сторона, що не виконує свого зобов’язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором.

7.3.Якщо форс-мажорні обставини діють більше ніж 30 календарних днів, то Сторона, за своїм бажанням, має розірвати Договір. В даному випадку ні одна із сторін не має права вимагати від іншої сторони компенсації за будь-які збитки, крім тих, що виникли до початку дії форс-мажорних обставин.


8.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони зобов’язуються зберігати в конфіденційності умови і положення Договору, інформацію, отриману в ході виконання зобов’язань і жодна із сторін не розкриє їх третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони, за виключенням права на отримання такої інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.


9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір публічної оферти набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до його повного виконання.

9.2. Договір може бути розірваний за згодою сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України.


10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

10.2.Клієнт надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних

Клієнта з метою, що пов’язана з виконанням даного договору та наслідків його виконання або невиконання. Клієнт надає Виконавцю згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.


РЕКВІЗИТИ:

ВИКОНАВЕЦЬ

СПД ФО-П Кобильник В.В.

46020, м. Тернопіль,

вул. Коновальця  20/131

Тел. 096 146 74 17

ІПН 2963111274

Р/р UA763387830000026007055110086

в ТЕРНОПIЛЬСЬКА Ф.ПАТКБ ПРИВАТ БАНК,М.ТЕРНОПІЛЬ

МФО 338783